Sunday, September 11, 2016

Bài tập trắc nghiệm Thể tích khối đa diện có đáp án (chương 1 hình học 12)

Bài tập trắc nghiệm về chủ đề khối đa diện và thể tích khối đa diện có đáp án thuộc chương 1 hình học lớp 12.

Nội dung lấy từ sách bài tập hình 12 cơ bản và nâng cao. Các câu hỏi vừa có lí thuyết, vừa có bài tập.

Câu hỏi trắc nghiệm Thể tích khối đa diện Hình học 12 cơ bản

Xem câu hỏi trắc nghiệm trong 3 ảnh. Đáp án ở ảnh thứ tư.

Bài tập trắc nghiệm Thể tích khối đa diện Hình học 12 nâng cao

Xem câu hỏi trong 5 ảnh đầu tiên. Đáp án ở ảnh cuối cùng. File chụp thiếu các câu từ 1 đến 5.

0 nhận xét:

Post a Comment