Saturday, September 10, 2016

Trắc nghiệm Lũy thừa, Mũ, Lôgarit chương 2 Giải tích 12

Tuyển tập các bài tập trắc nghiệm chủ đề Lũy thừa, Mũ, Lôgarit thuộc chương 2 môn Giải tích 12. Nội dung được lấy từ sách GT12 nâng cao và sách bài tập tương ứng.

Các câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Giải tích 12 nâng cao


Các câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Sách bài tập GT12 NC


0 nhận xét:

Post a Comment